Privacy Statement

Both Advocatuur | Belastingadvies verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Both Advocatuur | Belastingadvies te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30240237, bereikbaar op telefoonnummer 030 - 210 90 10 en per mail op info@both-advocatuur.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming is Mr. A.M. Both.

Categorieën van persoonsgegevens

Both Advocatuur | Belastingadvies verwerkt de navolgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die van belang zijn voor de dienstverlening.
Grondslagen voor verwerking

Both Advocatuur | Belastingadvies verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website.

Verder verwerkt Both Advocatuur | Belastingadvies persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het tot stand brengen of uitvoeren van overeenkomsten en het voeren van procedures;
  • Advisering, bemiddeling, mediation en verwijzing;
  • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
  • Het innen van declaraties.
Bewerkers

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Both Advocatuur I Belastingadvies gebruik van diensten van derden. Dat zijn de zogenaamde bewerkers. Met de bewerkers heeft Both Advocatuur | Belastingadvies een bewerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijnen

Both Advocatuur | Belastingadvies bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Both Advocatuur | Belastingadvies een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Both Advocatuur | Belastingadvies uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Hiervoor en ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met Both Advocatuur | Belastingadvies op info@both-advocatuur.nl Both Advocatuur I Belastingadvies zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Both Advocatuur | Belastingadvies handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Both Advocatuur | Belastingadvies geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Both Advocatuur | Belastingadvies passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijziging privacy statement

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Both Advocatuur | Belastingadvies heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.